MARVEL NIEUWS ORGANISATOREN EXPOSANTEN LEADSCANNERS EVENT APP
This website in English  Deze website in het Nederlands   

PRIVACYVERKLARING

Marvel, the Databadge Company B.V. respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, dit zijn beurs- en congres organisatoren en bedrijven, verder in dit document opdrachtgever of derde partij of derden genoemd. In het bijzonder respecteren wij hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Marvel, the Databadge Company B.V. Utrecht, Kvk-nummer: 30169357.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Marvel, the Databadge Company B.V. in opdracht van haar klanten (derden). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

  1. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

Naam 

Geslacht

Adresgegevens

e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

profiel, in opdracht van, en bepaald door opdrachtgever( derden)

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de opdrachtgever ( derde partij)

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via marvel@marvel-databadge.com. Wij brengen u dan in contact met de opdrachtgever ( derde partij)Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoalsafgesproken in de verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever ( derde partij).

Artikel 8 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Marvel BV, afdeling juridische zaken, marvel@marvel-databadge.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 juni 2018 tot nader order. 

© Marvel, the Databadge Company B.V. - Disclaimer - Privacy statement - Gedragscode